Zapisujemy pliki cookies na Twoim urządzeniu i uzyskujemy do nich dostęp w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych, w tym badania Twoich zainteresowań i dopasowania do nich reklam na innych stronach www. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację plików cookies. Kliknij i dowiedz się więcej.

Zamknij

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO „TADMAR PARTNER 2.0”

Niniejszy regulamin określa zasady działania i uczestnictwa w Programie Partnerskim „TADMAR PARTNER 2.0”

 • 1. DEFINICJE
  • 1.1. Centrum Instalacji Tadmar - hurtownie stacjonarne działające pod marką „Tadmar- Centrum Instalacji”.
  • 1.2. Indywidualne Konto Uczestnika - indywidualne internetowe konto Uczestnika stworzone przez Organizatora w celu udziału w Programie, dostępne na stronie www.tadmarpartner.pl
  • 1.3. Karta - karta przedpłacona Mastercard wydawana Uczestnikom na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, na którą wypłacane są Nagrody. Karta umożliwia dokonywanie transakcji bezgotówkowych na terenie Polski w punktach usługowo-handlowych oraz transakcji gotówkowych. Termin ważności Karty wskazany jest na Karcie. Szczegółowe zasady korzystania z Karty, przesyłane są Uczestnikowi wraz z Kartą.
  • 1.4. Nagrody - nagrody pieniężne, które Uczestnik otrzymuje za udział w Programie. Szczegółowe zasady otrzymania Nagrody określa Regulamin.
  • 1.5. Organizator Programu - spółka TADMAR Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu (ul. Torowa 2/4, 61-315 Poznań), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań -Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000956167, NIP: 7822907770.
  • 1.6. Partner Programu - oznacza podmiot będący stroną zawartej z Organizatorem umowy o współpracy w ramach organizowanego przez Organizatora Programu i oferujący w związku z przystąpieniem do Programu Produkty zwane „Produktami Partnerów Programu”. Wykaz Partnerów Programu znajduje się na Stronie Internetowej Programu.
  • 1.7. Produkty Partnerów Programu - produkty, których zakup w trakcie trwania Programu, z zastrzeżeniem dalszych zapisów niniejszego Regulaminu, powoduje uzyskanie Nagród.
  • 1.8. Program - program, którego zasady i warunki udziału Uczestnika w Programie określa Regulamin.
  • 1.9. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin, określający zasady i warunki udziału Uczestnika w Programie oraz zasady odbywania się Programu.
  • 1.10. Strona Internetowa Programu - strona www.tadmarpartner.pl, która służy do szeroko rozumianej obsługi Programu.
  • 1.11. SUPER PROMOCJA - wybrane przez Organizatora okresy, w których Uczestnik ma możliwość zdobycia dodatkowej nagrody pieniężnej lub materialnej. Wysokość nagrody pieniężnej dla Uczestnika może wynosić od 2-10% wartości zakupionych produktów. Organizator będzie informował Uczestników o poszczególnych SUPER PROMOCJACH, okresie ich trwania i procentowej wysokości nagrody pieniężnej związanej z SUPER PROMOCJĄ na Stronie Internetowej Programu, drogą elektroniczną poprzez newsletter lub za pomocą SMS, jeśli Uczestnik wyraził na taką formę kontaktu zgodę.
  • 1.12. Uczestnik - klient Centrum Instalacji Tadmar posiadający nadany przez Organizatora numer klienta (T…) prowadzący działalność gospodarczą, który dokonuje regularnych zakupów Produktów Partnerów Programu w Centrum Instalacji Tadmar oraz który spełnia postanowienia i warunki niniejszego Regulaminu, w szczególności 2.7 i 2.8, a także który przystąpił do Programu i uczestniczy w nim, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie
  • 1.13. Zlecenie Zasilenia Karty - zlecenia wypłaty zgromadzonych przez Uczestnika Nagród na Kartę, które dokonuje się poprzez kliknięcie „Zleć zasilenie Karty” na Indywidualnym Koncie Uczestnika.
 • 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  • 2.1. Program partnerski prowadzony jest pod nazwą: „Tadmar Partner 2.0”.
  • 2.2. Program trwa od dnia 1.03.2018 r. na czas nieoznaczony, do czasu jego zakończenia, z zastrzeżeniem dalszych zapisów niniejszego Regulaminu.
  • 2.3. Program prowadzony będzie na terenie całej Rzeczpospolitej Polskiej.
  • 2.4. Celem Programu jest wzmacnianie i utrzymywanie relacji handlowych z partnerami handlowymi Organizatora.
  • 2.5. Informacje na temat Programu rozpowszechniane będą poprzez materiały informacyjne dystrybuowane drogą elektroniczną do Uczestników, po wyrażeniu przez nich wyraźnej zgody na taki sposób kontaktu, oraz na dedykowanej Programowi witrynie internetowej www.tadmarpartner.pl.
  • 2.6. Program dotyczy Produktów Partnerów Programu dostępnych w sieci sprzedaży Organizatora (Załącznik nr 1 do Regulaminu) sprzedawanych w okresie trwania Programu. Programem są także objęte Produkty Partnerów Programu oferowane przez Organizatora w należącej do niego witrynie internetowej tj. sklepie internetowym www.e-tadmar.pl.
  • 2.7. Z uczestnictwa w Programie wyłączone są osoby fizyczne zatrudnione na podstawie umowy o pracę w placówkach handlowych prowadzących sprzedaż detaliczną i hurtową Produktów lub współpracujące na podstawie jakiegokolwiek stosunku prawnego (np. umowy zlecenia, umowy o świadczenie usług, etc.) z punktami sprzedaży prowadzącymi sprzedaż detaliczną i hurtową Produktów, właściciele (wspólnicy i akcjonariusze) punktów sprzedaży prowadzących sprzedaż detaliczną i hurtową Produktów, pracownicy TADMAR Sp. z o.o. i Organizatora, a także członkowie ich najbliższych rodzin (krewni w linii prostej).
  • 2.8. W celu usunięcia wątpliwości Organizator wskazuje, że Uczestnikiem nie mogą być Klienci posiadający aktywne umowy bonusowe z TADMAR Sp. z o.o., oraz konsumenci.
  • 2.9. Infolinia Programu prowadzona jest pod numerem telefonu 61 661 99 88 w dni powszednie, w godzinach: 8.30-16.30 oraz pod adresem mailowym: info@tadmarpartner.pl. Odpowiedzi na ewentualne pytania udzielane będą niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania zapytania.
 • 3. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE
  • 3.1. Warunkiem przystąpienia do Programu jest akceptacja warunków Regulaminu oraz dodatkowo spełnienie warunków wskazanych w pkt. 3.2 Regulaminu.
  • 3.2. Aby wziąć udział w Programie należy spełnić łącznie poniższe warunki:
   • 3.2.1. spełniać wymogi bycia Uczestnikiem, zgodnie z definicją wskazaną w 1.12, a także wymogi wskazane w punktach 2.7- 2.8 niniejszego Regulaminu,
   • 3.2.2. przeprowadzić poprawną rejestrację na Stronie Internetowej Programu,
   • 3.2.3. wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora poprzez kliknięcie odpowiedniej zgody w formularzu wypełnianym podczas rejestracji na Stronie Internetowej Programu,
   • 3.2.4. realizować w czasie trwania Programu zakupy Produktów Partnerów Programu.
  • 3.3. W przypadku zmiany przez Uczestnika adresu do korespondencji, wskazanego w formularzu rejestracyjnym, Uczestnik powinien niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Organizatora, dokonując zgłoszenia za pomocą formularza kontaktowego na Stronie Internetowej Programu lub wysyłając maila na adres info@tadmarpartner.pl.
  • 3.4. Organizator informuje, że Karta wraz z listem przewodnim zostanie wysyłana kurierem DHL do Uczestnika po prawidłowym założeniu konta na www.tadmarpartner.pl na podany przez Uczestnika podczas rejestracji adres.
  • 3.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie Karty przez Uczestnika.
  • 3.6. W przypadku utraty Karty Uczestnik może otrzymać duplikat Karty na swój koszt.
 • 4. NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNAWANIA W PROGRAMIE
  • 4.1. Naliczanie obrotów Uczestników odbywać się będzie w 4 cyklach – kwartalnych tj. 1.01 – 31.03, 1.04 – 30.06, 1.07 – 30.09, 1.10 – 31.12. Po zakończeniu każdego cyklu kwartalnego naliczanie obrotów zaczyna się od nowa. Uczestnik za łączny zakup Produktów Partnerów Programu w cyklu kwartalnym o wartości nie mniejszej niż 35.000 złotych netto (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych) otrzyma Nagrodę w wysokości 1% powyższej kwoty tj. 350 złotych (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych). Obowiązuje wielokrotność Nagród: każde 35.000 zł netto wydane w cyklu kwartalnym na Produkty Partnerów Programu = 350 zł Nagrody.
  • 4.2. Nagrody zostaną wydane poprzez wypłacenie ich na Karty (otrzymane przez Uczestników od Organizatora) pod warunkiem dokonania Zlecenia Zasilenia Karty.
  • 4.3. Szczegółowe zasady korzystania z Karty zawarte są w materiałach informacyjnych dołączonych wraz z Kartą oraz na Stronie Internetowej Programu.
  • 4.4. Nagrody oraz nagrody dodatkowe uzyskane w SUPER PROMOCJI będą wypłacane na Kartę w terminie do 10 dni roboczych od dnia dokonania Zlecenia Zasilenia Karty.
  • 4.5. W czasie trwania Programu Organizator przewiduje możliwość zdobycia dodatkowych nagród (pieniężnych lub materialnych) za zakup produktów objętych SUPER PROMOCJĄ. Wartość dodatkowej nagrody pieniężnej dla Uczestnika może wynosić od 2-10% wartości zakupionych produktów objętych SUPER PROMOCJĄ.
  • 4.6. Organizator wskazuje, że w przypadku zdobycia dodatkowych nagród z SUPER PROMOCJI Uczestnik ma jednocześnie prawo do otrzymania Nagrody wskazanej w pkt. 4.1 zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
  • 4.7. Produkty zakupione w ramach SUPER PROMOCJI nie podlegają zwrotom.
  • 4.8. Wartość zakupów dokonanych u Organizatora na Produktach Partnerów Programu, suma zgromadzonych środków w Programie, aktualne SUPER PROMOCJE, a także historię Zleceń Zasileń Karty można na bieżąco sprawdzać na Indywidualnym Koncie Uczestnika.
  • 4.9. Wartość zgromadzonych środków na Karcie, historię płatności Kartą a także promocje dla płacących Kartą, można sprawdzać po zarejestrowaniu się na stronie www.dlaciebie.sodexo.pl. Można skorzystać ze skrótu na Stronie Internetowej Programu tzw. „SALDO KARTY”.
  • 4.10. Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek inny ekwiwalent. Uczestnik nie może przenieść na osobę trzecią prawa do uczestnictwa w Programie, a w szczególności prawa do żądania Nagród.
  • 4.11. Wypłaty uzyskanych przez Uczestników Nagród oraz dodatkowych nagród pieniężnych w ramach SUPER PROMOCJI na Karty będą wstrzymane do czasu uiszczenia wszystkich ewentualnie istniejących na moment wydawania Nagrody przeterminowanych płatności Uczestnika względem Organizatora na kwotę co najmniej 1.000 złotych netto (dotyczy wszystkich należności wobec Organizatora, nie tylko za Produkty Partnerów Programu).
  • 4.12. W czasie trwania Programu Organizator przewiduje możliwość organizacji dodatkowych promocji (np. wyjazdowych) dla uczestników Programu. Promocje te będą objęte osobnym regulaminem.
  • 4.13. Wartość zakupu Produktów Partnerów Programu przez Uczestnika zostanie zmniejszona o wartość towaru zwróconego do dnia wypłacenia Nagrody, wskazanego w pkt. 4.4.
  • 4.14. Organizator może wykluczyć z Programu Uczestnika w sytuacji:
   • 4.14.1. Nieprzestrzegania przez Uczestnika Regulaminu,
   • 4.14.2. Podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych podczas rejestracji,
   • 4.14.3. Utraty przez Uczestnika statusu przedsiębiorcy,
   • 4.14.4. Podpisania przez Uczestnika umowy bonusowej z Organizatorem.
  • 4.15. W przypadku zasilenia Karty kwotą wyższą niż wynikająca z wartości zakupów na Produktach Partnerów Programu Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić nadpłaconą kwotę na rachunek bankowy Organizatora.
  • 4.16. Zakupy są gromadzone w okresach kwartalnych.
  • 4.17. Nagrody są gromadzone w okresach rocznych, co oznacza, że Uczestnik traci prawo do Nagród zgromadzonych w danym roku kalendarzowym, które do dnia 31 stycznia kolejnego roku kalendarzowego nie zostaną wypłacone przez Uczestnika tj. takich, w stosunku do których Uczestnik nie dokonał Zlecenia Zasilenia Karty. Na dwa tygodnie przed 31 grudnia każdego roku kalendarzowego w okresie trwania Programu Organizator poinformuje o tym Uczestników drogą mailową.
 • 5. ZAKOŃCZENIE PROGRAMU
  • 5.1. Program, zgodnie z pkt. 2.2. Regulaminu, trwa przez czas nieoznaczony, do czasu jego zakończenia.
  • 5.2. Informacja o zakończeniu Programu zostanie opublikowana na Stronie internetowej Programu z wyprzedzeniem co najmniej 30 dni.
  • 5.3. W przypadku zakończenia Programu informacja musi zawierać szczegółowe warunki likwidacji i datę, do której Uczestnicy mogą dokonywać Zlecenia Zasilenia Karty.
  • 5.4. Nagrody nie będą przyznawane Uczestnikom Programu po upływie 30 dni od daty opublikowania informacji o zakończeniu Programu, o którym mowa w pkt. 5.2 Regulaminu.
 • 6. DANE OSOBOWE I PRZESYŁANIE INFORMACJI
  • 6.1. Przystępując do Programu Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z jego organizacją. Dane osobowe Uczestników Programu przetwarzane będą zgodnie z:
   • 6.1.1. ustawą o ochronie danych osobowych ( tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922) do dnia 24 maja 2018 r,
   • 6.1.2. rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) od dnia 25 maja 2018 r.
  • 6.2. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Uczestników zgromadzonych w trakcie Programu będzie Organizator, z którym można skontaktować się pisemnie na adres wskazany w pkt. 1.5 Regulaminu. Dane Uczestników przetwarzane będą przez Organizatora w celach związanych z organizacją, realizacją i wykonaniem niniejszego Programu. Podanie danych ma charakter dobrowolny lecz niezbędny w celu wzięcia udziału w Programie. Nie podanie danych osobowych powoduje niemożność uczestnictwa w Programie. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo w każdym czasie do wglądu do swoich danych oraz możliwość ich poprawienia, aktualizacji, uzupełniania i usuwania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych, a z dniem 25 maja 2018 r, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych.
  • 6.3. Przetwarzanie danych osobowych będzie następować na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018 r. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Ponadto Administrator może przetwarzać dane osobowe w celach marketingowych, w ramach uzasadnionego prawnie interesu administratora, tj. od dnia 25 maja 2018 roku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, a do tego dnia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 5) ustawy o ochronie danych osobowych. Odbiorcami danych osobowych będzie Organizator i jego upoważnieni pracownicy a także podmioty, którym Organizator powierzy przetwarzanie danych osobowych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu w celu organizacji, realizacji i wykonania Programu.
  • 6.4. Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi przy zastosowaniu wymogów określonych w przepisach wskazanych w pkt. 6.1 Regulaminu oraz w zakresie celów przetwarzania danych określonych w niniejszym Regulaminie.
  • 6.5. Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres obowiązywania Programu a także w okresie 5 lat od jego zakończenia.
  • 6.6. Od dnia 25 maja 2018 r. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • 6.7. Organizator nie będzie poddawał danych zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
  • 6.8. Każdy Uczestnik może odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie poprzez pisemne oświadczenie. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, iż wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  • 6.9. Przystępując do Programu Uczestnicy mogą dodatkowo wyrazić zgodę na przekazywanie im przez Organizatora informacji handlowych i innych, związanych z Programem za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pośrednictwem udostępnionego adresu elektronicznego stosownie do przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219) oraz za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych stosownie do przepisów ustawy prawo telekomunikacyjne (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1907).
 • 7. TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
  • 7.1. Wszelkie reklamacje z tytułu udziału w niniejszym Programie można zgłaszać na piśmie na adres Tadmar Centrala, ul. Torowa 2/4, kod 61-315 oraz na adres e-mail info@tadmarpartner.pl, przez cały okres trwania Programu oraz w ciągu 7 dni od dnia zakończenia Programu (decyduje data wpływu reklamacji pod wskazany adres). Reklamacje zgłoszone po powyższym terminie, nie będą rozpatrywane. Pisemne reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji z dopiskiem na kopercie „TADMAR PARTNER 2.0”.
  • 7.2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. Reklamacje będą rozpatrywane na podstawie niniejszego regulaminu i danych sprzedażowych.
  • 7.3. Decyzje w przedmiocie reklamacji podejmowane będą w formie pisemnej, są one ostateczne i wiążące. Uczestnik zostanie o decyzji powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji, w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 • 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  • 8.1. Treść Regulaminu będzie udostępniona Uczestnikom w siedzibie Organizatora oraz na Stronie Internetowej Programu www.tadmarpartner.pl.
  • 8.2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiana taka nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Programie.
  • 8.3. Organizator informuje, iż lista Partnerów Programu może ulec zmianie w trakcie jego trwania.
  • 8.4. Zmiana Regulaminu nastąpi w drodze pisemnego oświadczenia Organizatora opublikowanego na Stronie Internetowej Programu z 30-dniowym terminem wprowadzenia zmian w Regulaminie.
  • 8.5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego. Uczestników obowiązują w szczególności właściwe przepisy prawno-podatkowe.
  • 8.6. Organizator informuje, iż nagrody otrzymane w Programie i SUPER PROMOCJACH stanowią dla Uczestnika przychód z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i podlegają opodatkowaniu według zasad ogólnych. Dla Uczestników będących przedsiębiorcami wartość uzyskanej w Programie Nagrody dolicza się do przychodu tego przedsiębiorstwa.
  • 8.7. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika Programu.
  • 8.8. Wszelkie spory i roszczenia związane z Programem rozstrzygać będzie właściwy sąd powszechny w Poznaniu.

Załączniki do regulaminu
Załącznik 1 - LISTA HURTOWNI ORGANIZATORA

Partnerzy Programu Tadmar Partner 2.0*